Framtidsfokus.

 

Framtidsfokus har två aspekter:

  1. Den ena gäller den egna gården, jordens bördighetsutveckling, odlingens hållbarhet.
  2. Den andra är vidare och gäller hela vår miljö, från klimatgaser och mångfald till vattendragens tillstånd.. Jordbrukaren är inte bara företagare, han har också ansvar för en bit av jordklotets biosfär.

 

Det gäller att producera bra och effektivt men ändå störa så lite som möjligt.

 

Men har man inte gjort det då, med alla miljöprogram och bestämmelser? Jo, vi är en bra bit på väg, men Framtidsfokus gäller att ge detta en än högre prioritering. Inte så att det ska fördyra driften, men en beslutsamhet att inom den ramen göra så mycket som man kan.

Inte minst ta hänsyn till de plusvärden som finns i konceptet.

 

Som synes gäller det :

Hushållning med växtnäring

Jordarnas mullhaltsutveckling och struktur

Markpackning

Bekämpningsmedel

Biologisk mångfald.

Tilläggas kan energihushållning, erosionsmotverkan mm.

 

 

Åtgärder, möjligheter och konsekvenser.

 

 

 

Beskrivning

Fördel     

Kostnad

Investering

Sum ekonomi

 

N

 

 

 

 

 

 

Fältspecifikt behov

Nollrutor

N-redovisn.

Sparar

10-15 N

2-4 tim

per gård

0

Lönsamt

 

Sensorstyrd gödsl

 

10-20 N

150 kr

Köp tjänst

el maskin

Oftast

lönsamt

 

Kombisådd NP(K)

 

10-20N

+sk.ökn

 

 Maskin ev

Oftast

lönsamt

 

Fånggrödor

 

10-20N

200 kr

 

Totalbild kan vara lönsam även utan stöd

 

 

 

 

 

 

 

 

 P

 

 

 

 

 

 

Bygg ner högt P

 

Minskat

P-behov

0

0

Lönsamt

 

Kombisådd NP(K)

 

Minsk. P Sk.ökn

 

 

 

 

Köp stallgödsel

Kombin. granne

 

 

 

 

 

Förebygg erosion

 

 

 

 

 

 

 Mullhalt

Vid lägre mullhalter finns positiva skördeeffekter.

Växtföljd

En genomgång kan visa på förbättringsmöjligheter, ofta lönsamma. Fånggrödor positiva

Skörderest etc

Detta samspelar med energi. Gårdsegna möjligheter

Bearbetning

En avvägning. Senareläggning, helst vårplöjning effektiv. Ev grundare, ev plogfritt. Jordartsberoende.

Stallgödsel etc 

Tillförsel av organiskt material positiv.

 

 

Packning

Särskilt alvpackning ger långsiktiga skador.

Anpassning maskiner

Anpassad hjulutrustning. Restriktivitet tunga maskiner.

Ramper med utpumpning för flytgödsel etc.

Ringtrycksjustering

Mängd och tidpunkt körning

Uppmärksamhet

 

 

Kem. bekämpn.

 

Förebygg

Växtföljd, odlingsteknik

Val av resistenta sorter, ev sortblandningar etc

Dosering

Se kritiskt på rekommendationer

Kolla försöksresultat. Använd bästa styrteknik

Spruta

Effektiv spruta som håller nere dosen

Bandsprutning på aktuella grödor

Preparat

Se kritiskt på långlivade preparat, även om de är godkända.

 

 

Biologisk mångfald

 

På åker

T ex lärkrutor. Utnyttja biologisk kunskap för att gå vidare.

Kanske stora fält kan varieras i stråk utan större nackdel.

Nära åker

Utnyttja svåra hörn etc för viltskydd, växter som gynnar pollinering etc

 

 

 

 

Kommentarer.

N.

Siffrorna i de olika raderna ovan kan inte adderas.

Om man sparar 15 kg N sparas i dag ca 200 kr. Det betalar en del omsorg. På djurgårdar kan värdet kanske bli det dubbla.

Om vi skulle spara 15 kg N på 2,5 milj ha blir det totalt nästan 40 000 ton N. Även med dagens effektiva teknik betyder det minskade växthusgasutsläpp med 280 000 ton koldioxidekvivalenter (i form av kvävedioxid).

Det betyder lika mycket som hela den svenska vindkraften i dag (jämfört energi från olja).

 

Utlakningen kan beräknas minska med ca 5000 ton N. Dagens utlakning beräknas till ca 35000 ton N.

 

Men det kan noteras att med bibehållen ekonomi har vi gjort lika stora klimatinsatser som hela vindkraften.

Det kan också uttryckas så att de 15 N vi sparat motsvarar utsläppen från ca 40 l diesel.

 

Det som nämns här ovan är naturligtvis en första skiss att arbeta vidare på.