2004-11-19  Göte Bertilsson           .ã Göte Bertilsson                          
           
VÄXTFÖLJDS- OCH FÖRFRUKTSEFFEKTER  REDOVISADE I OLIKA FÖRSÖK    
OCH REDOGÖRELSER.      
Sverige från 1980.   En dansk summering från KVL på Internet.      
         
Vikt har lagts vid att konkretisera till jämförbar siffra, och det som angetts nedan    
är en tolkning av materialet.      
Jämförelsegrund: stråsädesväxtföljd      
     
Gröda Förfrukt Skördepåverkan jfrt varierad stråsäd Kommentar                        
    År 1 År 2 År 3-5 Referens N                
Höstvete Höstvete -400     9  [1]           Kväveeffekter av fånggrödor och gröngödslingsvallar    
Höstvete Monokult. -10 - 20 % jfrt varierad stråsäd        7,12,1             (Riktlinjer för gödsling och kalkning)      
Höstvete   Dito     8  [2]                
Höstvete Strås.vf. 300-500                        
Höstvete Hv 1 år          [3]                
Höstvete Hv 2 år -1000     15  [4]           Fånggrödor kg N vid        
Höstvete Vallväxtf 200     7               höstplöjn vårplöjn      
Höstvete Vallväxtf  [5]   0,04 14             rajgräs 0 0      
Höstvete vårvete 100                   rajgr-klöver 15 10      
                        klöver 25 35      
Höstvete råg                              
                        Gröngödsling kg N vid        
Höstvete korn 300     1               höstplöjn vårplöjn      
Höstvete korn 0     12             gräs 0 0      
Höstvete havre 700     1             rajgr-klöver 40 50      
Höstvete havre 16%     12             klöver 60 70      
Höstvete havre 700     17                  
Höstvete oljeväxt 1000     15                  
Höstvete oljeväxt 1000     13                          
Höstvete oljeväxt 0,12     12   Höstvete efter oljeväxt:   500 - 1200 kg      
Höstvete oljeväxt 1000[6] 200   1          
Höstvete oljeväxt 1400[7]     2          
Höstvete oljeväxt 800     2          
Höstvete oljeväxt 700     4          
Höstvete oljeväxt +20-25%     6          
Höstvete oljeväxt 1000     9          
Höstvete oljeväxt 500  [8]   11          
Höstvete oljeväxt 1200     16          
Höstvete höstraps 1200     17 +40N        
Höstvete våroljeväxter 800     17 +15N        
Höstvete vall 1,gräs 800 200   3          
Höstvete vall 1,gräs 700  [9]   4   Höstvete efter vall: 700 - 1200 kg      
Höstvete gräsvall 400     17 +15N   År 2 200 - 800  
Höstvete vall 1 klöv 1200 200   3     År 3-5 500  
Höstvete vall 1 klöv 1700 700 500 12 N-eff ingåt        
Höstvete blsndvall 800       +40N        
Höstvete vall 2 800 600   3          
Höstvete vall 3 800 800   3          
                     
Höstvete Sockerb 0,16     12          
Höstvete Sockerb 1000     17 +25N        
Höstvete ärter etc 1000 200   1          
Höstvete ärter etc 100-1300     9   Höstvete efter ärter: 600 - 1300 kg      
Höstvete ärter etc 600     11          
Höstvete ärter etc 16%     12          
Höstvete ärter etc 1000 16              
Höstvete åkerbönor 700     17 +15N        
Höstvete stubbträda 700       +20N        
höstsäd potatis 800     17          
           
Korn,v.vete Höstvete 0     12          
Korn,v.vete Vallväxtföljd     0,04 14          
                     
Korn,v.vete råg 100     1          
                     
Korn,v.vete korn 0     12          
                     
Korn,v.vete havre 400     1          
Korn,v.vete havre 0,16                
Korn,v.vete havre 300                
Korn,v.vete oljeväxt 500-1000 200   1          
Korn,v.vete oljeväxt 600 210   2   Korn efter oljeväxt: 600 - 1900 kg      
Korn,v.vete oljeväxt 1900 1000 200 4     År 2 200 - 1000    
Korn,v.vete oljeväxt +10-20%     6     År 3 200  
Korn,v.vete oljeväxt    [10]              
Korn,v.vete våroljeväxter 500     17 +20N        
Korn,v.vete vall 1,gräs 800 200 100 3          
Korn,v.vete vall 1,gräs 700     3          
Korn,v.vete gräsvall 200     17 +15N Korn efter vall:     700 - 1100 kg      
Korn,v.vete vall 1 klöv 1100 400 100 3     År 2 100-700  
Korn,v.vete vall 1 klöv 1000     3     År 3-6 100-500  
Korn,v.vete vall 1 klöv 1700 700 500 12 Häri ingår kväveeffekt        
Korn,v.vete blandvall 500       +40N        
Korn,v.vete vall 2 900 100 500 3          
Korn,v.vete vall 2 800 några frågetecken   3          
                     
Korn,v.vete vall 3 900 100 500 3          
Korn,v.vete vall 3 800 några frågetecken   3          
                     
Korn,v.vete sockerbetor 800     17 +20N        
Korn,v.vete sockerbet 0,16     12          
Korn,v.vete åkerbönor 700     17 +15N        
Korn,v.vete ärter etc 600 200   1          
Korn,v.vete ärter etc 16%     12          
Korn,v.vete årter 500     17 +35        
Korn,v.vete stubbträda 500     17 +10N        
     
Havre Vete/korn 6%     12          
Havre Sockerb 0,09     12          
Havre Ärter 15%     12          
       
Sockerbetor Grönträda 0,07     10   Sockerbetor efter grönträda: 7%      
Sockerb. År mellan   7 3 1 0 ref 12        
       
Sandj -lerj.%skörd   100-100 100-98 93-96 92-85          
       
Ärter   -15% om vartannat år     12          
       
Restriktioner        
Oljeväxter högst vart 4e år      
Betor högst vart 4e år.      
 [11]        
     
     
Referens                    
1[12] Ohlander, Lars 1996 Växtföljden och dess följder. Växtodl. Och 'växtskyddsdag i Växjö 1996 Medd S jbfdistr 47      
2 Ebbersten, Sten, 1981. Växtföljdsfrågor med anknytning till oljeväxtodlingen. Sv. Utsädesför. Tidskr. 91      
3 Torsten Andersson och Maria Wifstad 1992. Vallen i växtföljden … Res. Från f.serien R4-901.      
 [13] Rapportens jämförelser är primärt mot vårraps som ff. Justeras med 800 kg för att gälla stråsäd.      
4[14] Dahlstedt, L. 1992. Våroljeväxter och korn i olika intervall. R4-2807        
5 Yngvesson, Nils 1996. Olika arter i höstsäd. Skånskt Lantbruk 1996 nr 2.      
6 Biärsjö, Johan 1996.  Oljeväxter, vår viktigaste omväxlingsgröda. Växtpressen 1996 nr 4      
7 Olofsson, s. 1991. Konjunkturanpassade växtföljeder .. SLU, S Jf-distr. Handl. från växtodl.dagar 1991      
8 Wallgren, b. 1987. Vårvete,korn och havre i vf och i monok. R4-907        
9 Olofsson, s. 1993. Influence of preceding crop on stand and yield of w wheat.... SLU, Inst för växtodlingslära      
10 Betodlarna-Danisco. Projekt 4T, 2002          
11 Skåneförsöken 2003. Försöksserie L15-1212          
12 Summerade danska erfarenheter, KVL, Internet          
13 Biärsjö, Johan, 2004. Förfruktseffekter i mellansvenska försök summerade i artikel svensk Frötidning 2 2004.      
14 Bördighetsförsöken i M-län (Bertilsson, Mattsson)          
15 Growth and yield of w wheat in the first 3 years of monoculture .. Sieling et al 2005, Eur. Journal kof Agronomy 22,71-84      
16 Höstraps, havre och ärter som förfrukter till höstvete. Börje Lindén och Lena Engström SLU  Avd Prec.Odl. Rapp 4 , 2006    
17 Riktlinjer för gödsling och kalkning 2008. Jordbruksverket          
           
                     
     
     
     

[1]
HemPC:
Siffror är skillnad mot grödan själv som ff
[2]
HemPC:
Prövade förfrukter är antingen våroljev eller vallar. Skördesiffror har justerats till bas stråsäd.
[3]
HemPC:
Uppdelat på bra rest dåliga förfrukter
[4]
HemPC:
En allmän summering
[5]
HemPC:
Jfrt höstvete
[6]
HemPC:
Jfrt vårvete
[7]
HemPC:
Jfrt stråsäd
[8]
HemPC:
= våroljev, sonmhömtas ur 1.
[9]
HemPC:
= våroljev som hämtas ur 1.
[10]
HemPC:
=våroljev.
[11]
HemPC:
Siffror är skillnad mot grödan själv som ff
[12]
HemPC:
Prövade förfrukter är antingen våroljev eller vallar. Skördesiffror har justerats till bas stråsäd.
[13]
HemPC:
Uppdelat på bra rest dåliga förfrukter
[14]
HemPC:
En allmän summering