GREENGARD  ODLINGSPERSPEKTIV.                    ã Göte Bertilsson    
Jämförelse mellan två olika alternativ på gården  
 
Rådgivare/löpnummer Skåne Grupp 0 Brukare Lars Johansson    
 
Förutsättningar  
 
Jordart Sand 0%   Mullhalt 2,6 %  
  lerig 0%   Mineralisering 1,5 %  
  Lättlera 100%  
  Mellanlera 0%  
  Styv lera 0%  
  Mulljord 0%  
 
Presentation av två alternativ  
   
Basläge Nytt läge Ändrat Diff som påverkar kolbalansen   Ändrad  
skördevärde skörderester fånggröda höstvila stallgödsel C-halt  
gröda fånggröda gröda fånggröda Skörd kr/ha kg ts/ha kg ts/ha mån kg ts/ha kg C/ha  
korn   korn   5800 148            
hraps   hraps   3500 223            
hvete   hvete rättika 8100 258   2000 6   650  
sbetor   sbetor   48 326            
vvete   vvete röttika 6700 256   2000 6   650  
                       
                       
                       
                       
                       
     
 
Resultat  
 
  Ekonomi Andel Mångfald Höstbevux. Markvila      Bekämpning   Kolbalans Drivmedel N-utlak.   Växthusgas
  skilln. kr/ha stråsäd index mark skillnad skillnad Index kg C/år  l/ha år skillnad   Ej mulljust Mulljust Mulljust +
    %   % månader kr/växtf dos/år     kg/ha       halmenergi
Basläge   60 1,0 0 0,0     11       2021 1977 1977
Nytt läge   60 1,4 40 2,4     271       2021 897 -139
Diff 82 0 0,4 40 2,4 0 0,0 260 0 -4,4