Kväve i svenskt jordbruk  i förhållande till läget på andra håll.

 

 

Märks detta när vi jämför Sverige med andra länder?

 

Internationell statistik.

 

I Statistiska Meddelanden MI40 SM 0701, Kväve och fosforbalanser för jordbruksmark, finns också en internationell jämförelse för ett fåtal länder gällande år 2000.

Sverige har något bättre balans än genomsnittet för EU15, men skillnaden är inte särskilt tydlig. T ex har Storbritannien anmärkningsvärt nog lägre balanspost än Sverige.

 

En stor svårighet med internationell statistik är uppdelningen på olika markslag, Arable, Grassland etc. Sveriges vallar ligger till största delen som växtföljdsvallar blandat med Arable. Så är det inte på flera andra håll. Det gör beräkningar svåra att jämföra.

 

Följande tabell kommer från FAO Statistics. Kväveanvändningen år 2002 har dividerats med Arable land. Gödsling av permanenta beten, fruktodlingar etc kommer att hänföras till Arable land och också dessa siffror blir därför tveksamma. Men man kan jämföra mellan likartade länder, t ex de nordiska.

 

Tabell 1. Kväveförbrukning 2002 dividerat med Arable Land. Kg N/ha.

Grundsiffror ur FAO Statistics.

 

 


 


Diagram 1.  Utveckling av gödslingen N+P2O5+K2O i kg/ha arable i tre treårsperioder:

 Kring 1980, 1990 resp 2000.  Grundsiffror från FAO Statistics.


 


Av tabell och diagram framgår att Sverige ligger lågt, för att inte säga lägst av jämförbara länder. Diagrammet visar att vi haft en effektivisering av gödslingen i hela Europa även om uttag av trädesareal också spelar in. Det började tidigt i Sverige och har fortsatt. Trots nedgången i gödsling har produktionen inte minskat i något av dessa länder. Skördarna i Sverige är högre än de i Norge och Finland.

 

Det här är en process som fortgår. I alla länder finns miljö- och effektiviseringsprogram. Sverige började tidigt och har kommit längst.

 

 

Rekommendationer i olika länder.

 

En  grundlig genomgång presenterades 2001 av Ingrid Steén (Summary of general standards /of nitrogen recommendations/ in North European countries.  NJF Seminar 322).

 

För meningsfulla jämförelser måste skörden tas hänsyn till. I följande tabell som direkt är hämtad ur artikeln, är rekommendationen uttryckt i kg N per ton skördeprodukt.

 

Table 6. Nitrogen recommendations transformed to kg N/t produce for all crops and countries in the survey. In countries where the nitrogen recommendation is not yield related representative national data on yields have been used where applicable. Figures arrived at from data in table 6.

 

Country/Crop

W wheat

Rye

W barley

S barley

Oilseed rape

Sugar beet

Potatoes

Grass ley

Finland

31

29

NA

25

65

4.8

3.6

  NY

Sweden

22

16

17

16

34

1.7

3.1

25

Norway

24

24

22

25

52

NA

3.3

24

Denmark

22

18

24

22

51

2.1

4.1

39

Germany/Bl

23

20

23

22

45

3.6

4.5

25

Netherlands

25

18

23

18

NA

2.2

5.2

27

Belgium/F

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NY

Belgium/Wm

20

NA

25

16

40

2.2

2.6

na

Belgium/Wo

NA

NA

NA

NA

51

3.4

4.6

na

UK

28

NA

30

27

54

1.7

3.8

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA, not applicable

 

 

 

 

 

 

 

na, not available

 

 

 

 

 

 

 

 

Lägst siffra har av mig markerats med rött. Det framgår att i de flesta fall är Sverige lägst, och om så inte är fallet är vi näst lägst.

 

I följande tilläggstabell har motsvarande siffror från aktuella rekommendationer lagts in. Två siffror står för fodervete/brödvete resp foderkorn/maltkorn. Den engelska siffran för vete har justerats för 8 ton skörd.

 

Country/Crop

W wheat

Rye

W barley

S barley

Oilseed rape

Sugar beet

Potatoes

Grass ley

Sweden

17/19

 

 

13

 

 

 

 

Norway

23

 

 

22

 

 

 

 

UK

27

 

 

25/20

 

 

 

 

 

Siffrorna tyder på att Sverige fortfarande har något av en särställning. Det kan också noteras att  nästan alla rekommendationer har sänkts sedan 2001.

 

Några orsaker till detta nämndes inledningsvis.

 

 

Slutsatser.

 

  1. europeiskt jordbruk förbättrar kontinuerligt sin växtnäringshushållning.
  2. svenskt jordbruk har en tätposition som det finns all anledning att trycka på.