OM GREENGARD.

 

Greengard Agro är ett enmansföretag: Göte Bertilsson,  Agr Dr.

 

 

 

Jag har varit verksam som agronomisk utvecklingschef och miljöchef på Hydro Agri, numera Yara.

Samt ett par år i FAO – tjänst i Pakistan.

 

1998-2002 ordförande i Jordbruksavdelningen på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien,

bl a starkt engagerad  i arbetsgrupper för växtföljder och i Kommitten för Ekologi, Ekonomi och Miljöstyrning.

 

 

Aktuella arbeten där författaren medverkat:

 

2001. Hur kan marknad och miljö förenas – exemplet spannmålsproduktion. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift, 140, nr 15.

 

2004. Jordbruk – ekologi – samhälle. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift, 144, nr 4.

 

2005. Fosforgödsling och odlingsekonomi med perspektiv på miljömål. Naturvårdsverket Rapport 5518.

 

2005. Växtföljder för en uthållig växtodling. Odling i Balans seminarium och rapport.

 

2007. Farming Perspectives och Carbon Perspectives. Bidrag till NJF Seminarium om Modelling. Jelgava 2007.

 

2008. Kväveförsörjning i en uthållig växtodling. Naturvårdsverket Rapport 4871.

 

2008. Organic Crop Production – Ambitions and Limitations. Springer Verlag.

 

2008. Klimatfrågan på bordet. Formas Fokuserar. Författare av ett avsnitt.

 

2008. Miljömedvetna och uthålliga odlingsformer. SLU Alnarp. Rapport 2008:1

 

2010 Boken Mat-klimat-miljö, en Möjlighetsbok.  www.litenupplaga.se/641

 

2011 Hur bråttom är det? (Fosforfrågan) Formas Fokuserar. Förf. ett avsnitt

 

2013 Slam och fosforkretslopp. KSLAT 6. Medverkan i ett avsnitt.

 

2014 Höstvete mot nya höjder. SLU, Avd för Jordbearbetning, 129. Medv. ett avsnitt..

 

Och ett Pris.

Kungl, Skogs-och Lantbruksakademien har tilldelat mig A W Bergstens pris med följande motivering:

 

 Göte Bertilsson har under mer än 40 år stått i frontlinjen när det gäller att främja uthållig växtproduktion, grundad på vetenskaplig dokumentation och fältförsök och särskilt i frågor rörande växtnäringens roll. Han har på ett förtroendegivande vis, med foten både i myllan och i läroboken, förmedlat kunskaper om balansen mellan produktion och miljö till många jordbruks-rådgivare och forskare inom olika discipliner. Göte Bertilsson har också på ett föredömligt sätt förmedlat sitt budskap till jordbrukare och en intresserad allmänhet. Efter pensioneringen har Göte Bertilsson fortsatt arbetet för bärkraftig jordbruksproduktion och ägnat särskilt intresse åt beräkningar gällande mullhaltens utveckling beroende av växtföljder och skördenivåer, viktigt för ekonomin men också för jordbrukets klimatpåverkan. Göte Bertilssons senaste arbete finns publicerade i en bok med titeln ”Mat-Klimat-Miljö. En möjlighetsbok”. Hans arbete inom akademien omfattar ordförandeskap i Jordbruksavdelningen och i kommittén för ekonomi-ekologi och miljöstyrning samt uppdrag som vice ordförande i Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning och som föredragshållare vid många seminarier och rundbordssamtal gällande mark- och bördighetsfrågor.

 

 

 

Vidare finns då Odlingsperspektiv, som nu till en del kommer att användas av Greppa Näringen.

Det innebär ett kontinuerligt utvecklingsarbete på många fronter.