JORDBRUKETS STORA STAPELVAROR - KONKURRENSUTSATT MARKNAD - MILJÖHÄNSYN SOM FÖRDYRAR.
.

ETT FÖRSÖK TILL SAMMANFATTANDE BILD.

Själva grunden för marknadsekonomin är att den som producerar mest kostnadseffektivt vinner fördelar på marknaden. Därmed kommer produktionen automatiskt att växa där förutsättningarna (klimat, jordar, infrastruktur, samhällets villkor mm)  är  bäst och minska där de är sämre. Man talar om komparativa fördelar som styr utvecklingen.
(Att det fungerar så är knappast omtvistat, däremot finns någon diskussion om de effekter som uppkommer).

Men extra miljöhänsyn ger ökade kostnader.

Marknaden kan inte driva fram en utveckling i miljövänlig och uthållig riktning vad gäller jordbrukets stapelvaror. Det finns ingenting i den teoretiska ekonomin som kan tolkas i den riktningen, och inte i den praktiska heller. Ökade kostnader ger förflyttning av produktion enligt grundbulten att komparativa fördelar styr utvecklingen.  Enligt samma lag gynnas konkurrenskraften av låga miljökostnader och exploatering av naturkapital (mark, landskap).

Det finns dock några fall som kräver en kommentar:

En del miljöåtgärder betalar sig produktionsekonomiskt. Dem tar marknaden hand om. Här ligger marknadsekonomins fördel framför regleringsekonomins.

För nischer kan miljömärken etableras och kunden betalar ökade miljökostnader. Problemet är att det är nischer som inte nämnvärt påverkar helheten.

Jordbrukets stora produktionsgrenar är trögrörliga och långsamma. En försämrad konkurrenskraft på grund av t. ex. miljöpålagor behöver lång tid för att märkas. Man kan dra den felaktiga slutsatsen att pålagorna inte hade någon negativ verkan på produktionen.

För att få en drivkraft för miljö och uthållighet behöver marknadsekonomin kompletteras, särskilt när det gäller produktion från ekologiska system. Detta är mer än en synpunkt, det är en sammanfattning av vad nästan alla tongivande ekonomer säger i sitt "mer finstilta" resonemang. Denna fråga borde lyftas i den allmänna ekonomisk/politiska debatten, även om dagens EU-system öppnar för just sådana möjligheter.Bakgrund på denna sajt:

Hur kan marknad och miljö förenas?
         Behövs miljöhänsyn
         Exempel på åtgärder.
         Kostnader för åtgärder
        Jordbruksproduktionen och marknaden, allmänt.

Jordbrukets möjligheter till marknadsanpassning
        Marginalkostnader och genomsnittskostnader
        Produktionsanpassning

Jordbruket och samhället

En litteratursammanfattning